Regulamin

Regulamin M贸j Catering

I. Definicje
 1. Regulamin聽鈥 niniejszy Regulamin Serwisu M脫J CATERING;
 2. MOJCATERING.com聽鈥 Natural Brands Sp. z o.o. z siedzib膮 w Markach, al. J贸zefa Pi艂sudskiego 5c, 05-270 Marki, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego d.s. gospodarki, REGON: 368267956, NIP: 5252722764;
 3. Sklep internetowy聽鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem聽https://www.MOJCATERING.com, umo偶liwiaj膮cy聽zakup produkt贸w MOJCATERING.com drog膮 elektroniczn膮.
 4. Us艂uga聽鈥 us艂ugi elektroniczne 艣wiadczone przez MOJCATERING.com za po艣rednictwem serwisu internetowego, polegaj膮ce na聽przygotowaniu i dostarczaniu przez聽MOJCATERING.com聽cateringu dietetycznego.
 5. Klient聽鈥 osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej prawo przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, zawieraj膮ca umow臋 z MOJCATERING.com.
 6. Konto klienta聽鈥 zbi贸r informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zam贸wie艅) znajduj膮cy si臋 w systemie teleinformatycznym MOJCATERING.com.
 7. Formularz zam贸wienia聽鈥 formularz dost臋pny w Sklepie internetowym umo偶liwiaj膮cy dokonanie zam贸wienia.
 8. Formularz rejestracji聽鈥 formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta klienta.
 9. Dzie艅 roboczy聽鈥 jeden dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku za wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 10. Klient鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, kt贸ra korzysta z us艂ug MOJCATERING.com;
 11. Umowa鈥 umowa sprzeda偶y w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomi臋dzy Klientem a MOJCATERING.com, z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰;
 12. Zestaw dietetyczny MOJCATERING.com鈥 przygotowany dla Klienta zestaw posi艂k贸w dietetycznych na 1 dzie艅;
 13. Serwis MOJCATERING.com鈥 strona internetowa umieszczona pod adresem:聽MOJCATERING.com, wraz ze wszystkimi podstronami stanowi膮cymi jej cz臋艣ci, przy wykorzystaniu kt贸rej MOJCATERING.com oferuje i sprzedaje Klientom swoje us艂ugi.
II. Postanowienia og贸lne
 1. Regulamin okre艣la warunki i zasady korzystania z Us艂ug M贸j Catering.
 2. W艂a艣cicielem i administratorem Serwisu M贸j Catering jest firma Natural Brands Sp. z o.o.
 3. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wi膮偶e Klient贸w zgodnie z art. 384 搂 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
 4. MOJCATERING.com informuje Klient贸w, i偶 ze wzgl臋du na publiczny charakter sieci Internet, za po艣rednictwem kt贸rej 艣wiadczy drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi, korzystanie z tych us艂ug mo偶e wi膮za膰 si臋 z ryzykiem zwi膮zanym z ingerencj膮 os贸b trzecich w transmisj臋 danych przesy艂anych za jej po艣rednictwem pomi臋dzy M贸j Catering, a Klientem.
 5. M贸j Catering zastrzega, i偶 w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych system贸w teleinformatycznych, dost臋p do us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 w ramach Serwisu MOJCATERING.com mo偶e by膰 utrudniony lub niemo偶liwy. M贸j Catering zobowi膮zuje si臋 do艂o偶y膰 wszelkiej mo偶liwej staranno艣ci, aby utrudnienia takie wyst臋powa艂y jak najrzadziej i jak najkr贸cej.
 6. Wygl膮d i tre艣膰 Serwisu MOJCATERING.com oraz wszelkie inne tre艣ci i materia艂y udost臋pniane Klientom w ramach Us艂ug M贸j Catering stanowi膮 w艂asno艣膰 M贸j Catering i s膮 obj臋te ochron膮 wynikaj膮c膮 z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
III. Warunki korzystania z Serwisu MOJCATERING.com
 1. Warunki techniczne
  Dla korzystania z Serwisu MOJCATERING.com niezb臋dne jest spe艂nianie co najmniej nast臋puj膮cych wymog贸w technicznych:

1.1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

1.2. dost臋p do urz膮dzenia umo偶liwiaj膮cego przegl膮danie stron WWW;

1.3. aktywne po艂膮czenie urz膮dzenia, o kt贸rym mowa w pkt 1.2 powy偶ej, z sieci膮 Internet;

1.4. prawid艂owo zainstalowany w urz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w pkt 1.2 powy偶ej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows Vista lub nowszej;

1.5. prawid艂owo zainstalowana w urz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w pkt 1.2 powy偶ej, nowoczesna przegl膮darka internetowa;

1.6. w艂膮czona w u偶ywanej przez Klienta przegl膮darce internetowej, o kt贸rej mowa w pkt 1.5 powy偶ej, obs艂uga skrypt贸w Java Script oraz okien wyskakuj膮cych (pop-up windows);

1.7. dodanie w poczcie elektronicznej adres贸w聽lub MOJCATERING.com jako nadawc贸w zaufanych w celu zwi臋kszenia pewno艣ci dostarczania Klientowi korespondencji聽MOJCATERING.com.

 1. Warunki formalne
  Klientem mo偶e by膰 ka偶da osoba pe艂noletnia, posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, zar贸wno obywatel Polski, jak i ka偶dego innego pa艅stwa, a tak偶e osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, posiadaj膮ca zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych.
 2. Warunki og贸lne

3.1. Klient zobowi膮zany jest poda膰 MOJCATERING.com wy艂膮cznie prawdziwe dane dotycz膮ce jego osoby. Jest r贸wnie偶 zobowi膮zany do aktualizacji swoich danych ka偶dorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialno艣膰 za ewentualne negatywne nast臋pstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.

3.2. W przypadku kradzie偶y paczki, kt贸ra zosta艂a dostarczona do Klienta MOJCATERING.com nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedostarczenie Us艂ugi. Klientowi nie przys艂uguje mo偶liwo艣膰 reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania.

3.3. Klient zobowi膮zany jest chroni膰 poufno艣膰 informacji umo偶liwiaj膮cych dost臋p do jego konta w Serwisie MOJCATERING.com, w szczeg贸lno艣ci poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. Klient ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za szkody spowodowane udost臋pnieniem osobom trzecim informacji umo偶liwiaj膮cych zalogowanie si臋 do jego konta w serwisie MOJCATERING.com lub pozostawaniem zalogowanym do swego konta w Serwisie MOJCATERING.com mimo, 偶e nie b臋dzie z niego korzysta艂 w danym momencie.

3.4. Klient zobowi膮zany jest do korzystania wy艂膮cznie z w艂asnego konta w Serwisie MOJCATERING.com, nie wolno mu tak偶e udost臋pnia膰 pod jakimkolwiek tytu艂em swojego konta w Serwisie MOJCATERING.com do u偶ywania osobom trzecim.

3.5. Klient zobowi膮zany jest do korzystania z Serwisu MOJCATERING.com wy艂膮cznie zgodnie z Regulaminem, obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyj臋tymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynno艣ci za jej po艣rednictwem. Klientowi nie wolno te偶 nadu偶ywa膰 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej w spos贸b powoduj膮cy utrat臋 stabilno艣ci pracy lub przeci膮偶enie system贸w teleinformatycznych bezpo艣rednio lub po艣rednio zaanga偶owanych przy 艣wiadczeniu Us艂ug MOJCATERING.com.

3.6. Klientowi w trakcie korzystania z Serwisu MOJCATERING.com nie wolno pos艂ugiwa膰 si臋 tre艣ciami o charakterze bezprawnym, w tym tak偶e naruszaj膮cymi prawa MOJCATERING.com lub os贸b trzecich, tre艣ciami obra藕liwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego lub dobrego wychowania.

 

IV. Us艂ugi MOJCATERING.com
 1. Zakres us艂ug

Us艂ugi MOJCATERING.com obejmuj膮:

1.1. przygotowywanie zbilansowanych, gotowych do spo偶ycia posi艂k贸w w formie Zestaw贸w dietetycznych MOJCATERING.com;

1.2. dostaw臋 Zestaw贸w dietetycznych MOJCATERING.com na adres wskazany przez Klienta, w miastach obj臋tych zasi臋giem dostaw MOJCATERING.com, kt贸rych aktualna lista jest dost臋pna w Serwisie MOJCATERING.com;

1.2. dostaw臋 pozosta艂ych oferowanych produkt贸w dost臋pnych na stronie聽www.MOJCATERING.com聽na adres wskazany przez Klienta, w miastach obj臋tych zasi臋giem dostaw MOJCATERING.com,

1.3. prowadzenie konta Klienta w Serwisie MOJCATERING.com.

 1. Zestawy dietetyczne MOJCATERING.com

2.1. Zestawy dietetyczne MOJCATERING.com s膮 oferowane i sprzedawane jako zestawy posi艂k贸w okre艣lonego rodzaju diety na 1 dzie艅, o okre艣lonej dziennej warto艣ci kalorycznej.

2.2. Zestawy w programie MOJCATERING.com sk艂adaj膮 si臋 3, 5 lub 6 gotowych posi艂k贸w o podanej dla zestawu warto艣ci kalorycznej.

2.3. Serwis MOJCATERING.com podaje szczeg贸艂owe informacje o rodzajach oferowanych diet oraz ich kompozycji i warto艣ci od偶ywczej Zestaw贸w i poszczeg贸lnych posi艂k贸w.

2.4. Ceny Zestaw贸w dietetycznych MOJCATERING.com okre艣lone s膮 w Serwisie MOJCATERING.com w zak艂adce 鈥濩ennik鈥:聽www.MOJCATERING.com/cennik.

2.5. Ceny Zestaw贸w dietetycznych MOJCATERING.com wyra偶one s膮 w z艂otych polskich (z艂) i s膮 cenami brutto, co oznacza, i偶 zawieraj膮 one podatek od towar贸w i us艂ug (VAT).

2.6. Cena Zestawu Dietetycznego MOJCATERING.com nie obejmuje koszt dostawy, pod wskazany przez Klienta adres, w jednym z miast obj臋tych zasi臋giem dostaw MOJCATERING.com. Aktualna lista miast obj臋tych zasi臋giem dostaw MOJCATERING.com jest dost臋pna w Serwisie MOJCATERING.com.

2.7. Koszt dostawy jest doliczany osobno, jednorazowo, do ka偶dego zestawu w cenie 4 PLN.

2.8a. MOJCATERING.com zastrzega sobie prawo do czasowej lub sta艂ej zmiany parametr贸w Us艂ug MOJCATERING.com, w tym do wprowadzania do oferty nowych oraz wycofywania wcze艣niej oferowanych rodzaj贸w Zestaw贸w dietetycznych MOJCATERING.com, zmiany ich cen, a tak偶e do wprowadzania dostaw do wcze艣niej nieobs艂ugiwanych miast, jak i rezygnacji z dostaw do miast uprzednio obs艂ugiwanych.

2.8b. MOJCATERING.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji menu. Nag艂a zmiana menu mo偶e by膰 wynikiem braku dostawy surowc贸w lub op贸藕nieniem takiej dostawy. W takim przypadku catering przygotuje produkty zamienne, r贸wnie dobre jako艣ciowo i smakowo.

2.9. MOJCATERING.com zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 r贸偶nic w kaloryczno艣ci da艅 +/- 10% od podanej warto艣ci.

3.0. Mo偶liwo艣膰 rezygnacji z zam贸wienia poprzez kontakt mailowy na adres聽kontakt@MOJCATERING.com聽do 72 h przed dor臋czeniem paczek, p贸藕niejsze rezygnacje mog膮 by膰 przeniesione na inny termin lub rozliczone w postaci punkt贸w do skarbonki.

 1. Warunki sk艂adania zam贸wie艅 przez Klient贸w

Korzystaj膮c z Us艂ug MOJCATERING.com Klient mo偶e sk艂ada膰 zam贸wienia na Zestawy dietetyczne MOJCATERING.com poprzez Serwis MOJCATERING.com.

3.1. Zam贸wienia sk艂adane poprzez Serwis MOJCATERING.com
W celu dokonania zakupu Zestaw贸w dietetycznych MOJCATERING.com w Serwisie MOJCATERING.com, Klient powinien:

1.1. wybra膰 dostosowane do indywidualnych potrzeb parametry Zestaw贸w dietetycznych MOJCATERING.com, korzystaj膮c z formularza zam贸wienia w Serwisie MOJCATERING.com

1.2. wype艂ni膰 w prawid艂owy spos贸b formularz rejestracyjny (w szczeg贸lno艣ci poda膰 adres poczty elektronicznej, zdefiniowa膰 has艂o oraz poda膰 wymagane w formularzu dane, w tym dane adresowe niezb臋dne do realizacji dostawy);

1.3. zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminu i zaakceptowa膰 go sk艂adaj膮c o艣wiadczenie o nast臋puj膮cym brzmieniu: 鈥瀂apozna艂em si臋 i akceptuj臋 Regulamin Serwisu MOJCATERING.com zawieraj膮cy Polityk臋 prywatno艣ci.鈥;

1.4. wyrazi膰 zgod臋 na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zam贸wienia oraz zobowi膮zanie si臋 do zap艂aty wskazanej w zam贸wieniu kwoty, u偶ywaj膮c przycisku: 鈥濸OTWIERDZAM ZAM脫WIENIE I ZOBOWI膭ZUJ臉 SI臉 DO ZAP艁ATY鈥.

2. Klient mo偶e w zam贸wieniu poda膰 dodatkowo dane potrzebne do wystawienia faktury VAT.

3. MOJCATERING.com zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4. Po z艂o偶eniu zam贸wienia Klient otrzymuje wiadomo艣膰 e-mail z potwierdzeniem z艂o偶onego zam贸wienia na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji w Serwisie MOJCATERING.com

5. Do zawarcia Umowy przy z艂o偶eniu zam贸wienia poprzez Serwis MOJCATERING.com dochodzi z chwil膮 u偶ycia przez Klienta przycisku: 鈥濸OTWIERDZAM ZAM脫WIENIE I ZOBOWI膭ZUJ臉 SI臉 DO ZAP艁ATY鈥.

6. MOJCATERING.com nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Klienta w stosowaniu diety, kt贸re Klient powinien skonsultowa膰 ze swoim lekarzem przed rozpocz臋ciem korzystania z Zestaw贸w dietetycznych MOJCATERING.com. MOJCATERING.com informuje jednocze艣nie, 偶e cho膰 porady dietetyczne udzielane w ramach Serwisu MOJCATERING.com oraz telefonicznie przez dietetyka MOJCATERING.com oparte s膮 na fachowej wiedzy dietetycznej zgodnie z aktualnymi normami i zaleceniami w tym zakresie, to jednak wobec braku pe艂nej wiedzy diagnostycznej o indywidualnych uwarunkowaniach zdrowotnych i nietolerancjach 偶ywieniowych Klient贸w nie mo偶e bra膰 odpowiedzialno艣ci za ewentualne skutki korzystania z poleconych rodzaj贸w Zestaw贸w dietetycznych MOJCATERING.com.

7. W trakcie realizacji zam贸wienia, serwis MOJCATERING.com wysy艂a o klient贸w przypomnienia o zbli偶aj膮cym si臋 wyga艣ni臋ciu z艂o偶onego przez Pa艅stwa zam贸wienia.

 1. Warunki przyjmowania i realizacji zam贸wie艅 przez MOJCATERING.com.

1. Zam贸wienia s膮 przyjmowane w Serwisie MOJCATERING.com oraz poczt膮 elektroniczn膮 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob臋.

2. Zam贸wienia z艂o偶one do godz. 16:00 b臋d膮 zrealizowane dwa dni p贸藕niej. Zam贸wienia na poniedzia艂ek przyjmowane s膮 najp贸藕niej do godziny 22:00 w czwartek. MOJCATERING.com zastrzega, 偶e w okresach 艣wi膮tecznych mo偶e nast膮pi膰 zmiana harmonogramu przyjmowania dostaw. Dostawy realizujemy od poniedzia艂ku do soboty. Zestawy weekendowe dostarczane s膮 w sobot臋 rano..

3. Zam贸wienia s膮 realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, kt贸rych aktualna lista jest dost臋pna na stronie聽www.MOJCATERING.com.

4. Dostawy Zestaw贸w dietetycznych MOJCATERING.com odbywaj膮 si臋 w dniach i godzinach uzgodnionych z Klientem, przy czym s膮 one mo偶liwe codziennie od poniedzia艂ku do soboty w godzinach porannych. MOJCATERING.com zastrzega, 偶e w okresach 艣wi膮tecznych mo偶e nast膮pi膰 zmiana harmonogramu dostaw, o czym MOJCATERING.com wcze艣niej poinformuje Klient贸w. MOJCATERING.com zastrzega, 偶e w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezale偶nych realizacja zam贸wie艅 b臋dzie we wskazanym przez Klienta terminie niemo偶liwa, uzgodni z Klientem inny termin realizacji zam贸wienia.

5. MOJCATERING.com zobowi膮zuje si臋 do realizacji zam贸wienia zgodnie ze specyfikacj膮 Zestaw贸w dietetycznych wybranych przez Klienta z oferty prezentowanej w Serwisie MOJCATERING.com.

6. Bezpo艣redni kontakt Klienta z MOJCATERING.com jest mo偶liwy za pomoc膮 poczty elektronicznej na adres聽kontakt@MOJCATERING.com聽lub telefonicznie pod numerem (+48)聽533342489.

7. Klient zobowi膮zuje si臋 do zap艂aty za zam贸wione Zestawy dietetyczne MOJCATERING.com ceny okre艣lonej w zak艂adce 鈥濩ennik鈥:聽www.MOJCATERING.com w Serwisie MOJCATERING.com, dla wybranych parametr贸w zam贸wienia, oraz do odbioru zam贸wionych Zestaw贸w dietetycznych MOJCATERING.com.

8. Klient jest zobowi膮zany ui艣ci膰 op艂at臋 za zam贸wione Zestawy dietetyczne MOJCATERING.com poprzez dokonanie:

8.1. przelewu bankowego na rachunek MOJCATERING.com nr 61114020040000340282295841, w kt贸rego tytule nale偶y wpisa膰 numer zam贸wienia wskazany w otrzymanej wiadomo艣ci e-mail potwierdzaj膮cej zam贸wienie albo

8.2. przelewu online drog膮 elektroniczn膮 na rzecz MOJCATERING.com w systemie tpay.com. Podmiotem 艣wiadcz膮cym obs艂ug臋 p艂atno艣ci online drog膮 elektroniczn膮 dla MOJCATERING.com jest tpay.com

9. MOJCATERING.com zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zam贸wienia w przypadku:

9.1. z艂o偶enia zam贸wienia w nieprawid艂owy spos贸b, w szczeg贸lno艣ci poprzez nieprawid艂owe wype艂nienie formularza;

9.2. bezskuteczno艣ci pr贸by uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia Zestaw贸w dietetycznych MOJCATERING.com;

9.3. pozyskania od Klienta po otrzymaniu od niego zam贸wienia informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych dla spo偶ywania Zestaw贸w dietetycznych MOJCATERING.com;

9.4. braku uiszczenia zap艂aty ceny za zam贸wione Zestawy dietetyczne MOJCATERING.com;

9.5. naruszenia przez Klienta postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

10. MOJCATERING.com informuje, i偶 zakupiona us艂uga obejmuj膮ca przygotowanie i dostaw臋 Zestaw贸w dietetycznych MOJCATERING.com zwi膮zana jest ka偶dorazowo z kontem Klienta w Serwisie MOJCATERING.com, w ramach kt贸rego zosta艂a zam贸wiona i op艂acona oraz 偶e nie ma mo偶liwo艣ci zaliczenia danego zam贸wienia na poczet innych zobowi膮za艅 Klienta lub na poczet zobowi膮za艅 innego Klienta.

V. Zablokowanie lub usuni臋cie konta w Serwisie MOJCATERING.com

 1. Zablokowanie konta w Serwisie MOJCATERING.com

1.1. MOJCATERING.com mo偶e zablokowa膰 konto Klienta w Serwisie MOJCATERING.com w przypadku, gdy Klient pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

1.2. Zablokowanie przez MOJCATERING.com konta Klienta w Serwisie MOJCATERING.com, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasow膮 utrat臋 przez Klienta mo偶liwo艣ci korzystania z Us艂ug MOJCATERING.com.

1.3. Zablokowanie przez MOJCATERING.com konta Klienta w Serwisie MOJCATERING.com, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania realizacji bie偶膮cego zam贸wienia.

 1. Usuni臋cie konta z Serwisu MOJCATERING.com

2.1. Klient mo偶e w ka偶dym czasie zwr贸ci膰 si臋, w formie mailowej na adres 聽kontakt@MOJCATERING.com,聽z pro艣b膮 o usuni臋cie w艂asnego konta z Serwisu MOJCATERING.com. MOJCATERING.com zobowi膮zuje si臋 do usuni臋cia konta w ci膮gu dw贸ch dni roboczych od zarejestrowania pro艣by.

2.2. MOJCATERING.com mo偶e tak偶e usun膮膰 konto Klienta z Serwisu MOJCATERING.com w przypadku, gdy Klient:

2.2.1. pomimo upomnienia, ra偶膮co narusza Regulamin;

2.2.2. Klient nie korzysta艂 z Serwisu MOJCATERING.com w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, z tym jednak zastrze偶eniem, i偶 nie posiada w danym momencie wa偶nego zam贸wienia.

2.3. Usuni臋cie konta Klienta z Serwisu MOJCATERING.com powoduje bezpowrotn膮 utrat臋 wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Klienta.

 

VI. Reklamacje
 1. W przypadku zaistnienia niezgodno艣ci w realizacji Zam贸wienia w por贸wnaniu do Zam贸wienia z艂o偶onego lub z niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do z艂o偶enia w terminie 7 dni od dnia, w kt贸rym us艂uga nie zosta艂a wykonana lub zosta艂a wykonana nienale偶ycie,聽 reklamacji (dalej 鈥濺eklamacja鈥). Reklamacja powinna zosta膰 z艂o偶ona drog膮 elektroniczn膮 i wys艂ana na adres: kontakt@MOJCATERING.com.聽 Reklamacj臋 z艂o偶one na portalach spo艂eczno艣ciowych lub SMS-owo nie zostan膮 uznane jako przyj臋te do rozpatrzenia.

2. Reklamacja powinna zawiera膰 imi臋, nazwisko i adres Klienta sk艂adaj膮cego reklamacj臋, numer zam贸wienia, kt贸rego dotyczy oraz dat臋 dostawy, o ile reklamacja dotyczy konkretnego Zestawu dietetycznego MOJCATERING.com, a tak偶e zwi臋z艂y opis zdarzenia b臋d膮cego powodem reklamacji. Do reklamacji nale偶y do艂膮czy膰 dow贸d zakupu Us艂ugi oraz zdj臋cie reklamowanego produktu, kt贸ry nast臋pnie powinien zosta膰 w ca艂o艣ci zutylizowany przez Konsumenta.

3. Reklamacj臋 uwa偶a si臋 za z艂o偶on膮 z chwil膮 otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyj臋cia Reklamacji nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 2 dni roboczych nast臋puj膮cych po wp艂yni臋ciu Reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia jej otrzymania, a zg艂aszaj膮cy j膮 Klient zostanie poinformowany o zaj臋tym przez MOJCATERING.com stanowisku wiadomo艣ci膮 e-mail przes艂an膮 na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w zwi膮zku z Us艂ugami MOJCATERING.com.

4. Zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie termin贸w zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodno艣ci towaru 偶ywno艣ciowego z umow膮 (DzU z 24.02.2003 r. nr 31, poz. 258), w przypadku towar贸w 偶ywno艣ciowych, oznakowanych terminem przydatno艣ci do spo偶ycia, mo偶na je reklamowa膰 wy艂膮cznie przed up艂ywem tego terminu. Reklamacj臋 z艂o偶one po up艂yni臋ciu terminu produkt贸w zostan膮 rozpatrzone negatywnie. 鈥 Takie co艣 bym doda艂 czasami zdarza si臋 偶e ludzie wysy艂aj膮 reklamacj臋 po tym jak sko艅czy si臋 data przydatno艣ci produkt贸w a w 偶adnym regulaminie nie mamy tego podpunktu.

5. MOJCATERING.com informuje Klienta b臋d膮cego konsumentem o mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez z艂o偶enie przez Klienta po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego wniosku o wszcz臋cie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed s膮dem polubownym (wniosek mo偶na pobra膰 na stronie internetowej聽http://www.uokik.gov.pl/download?plik=6223). Wykaz sta艂ych Polubownych S膮d贸w Konsumenckich dzia艂aj膮cych przy Wojew贸dzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dost臋pny jest na stronie internetowej:聽https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Pozas膮dowe dochodzenie roszcze艅 po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego jest bezp艂atne.

VII. Zmiana, anulowanie i rezygnacja zam贸wienia

1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zam贸wienia.

2. Zmiana mo偶e dotyczy膰 termin贸w poszczeg贸lnych dostaw lub adresu dostawy.

3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zam贸wienia w danym dniu Klient zobowi膮zany jest poinformowa膰 serwis MOJCATERING.com drog膮 mailow膮 na adres kontak@MOJCATERING.com nie p贸藕niej ni偶 do godziny 16:00 dnia poprzedzaj膮cego wysy艂k臋 w przypadku dni roboczych. Anulowanie lub zmiana zam贸wie艅 weekendowych musi wp艂yn膮膰 nie p贸藕niej ni偶 do 16:00 w 艣rod臋 poprzedzaj膮c膮 dostaw臋 weekendow膮.

4. Klient uprawniony jest do samodzielnej zmiany lub anulowania Zam贸wienia w wybranym przez siebie dniu nie p贸藕niej ni偶 do godz. 16:00 dnia poprzedzaj膮ce wysy艂k臋 posi艂k贸w.
W przypadku zmian dotycz膮cych zam贸wie艅 na sobot臋 i niedziel臋 鈥 nie p贸藕niej ni偶 do godz. 16:00 w 艣rod臋 poprzedzaj膮c膮 dostaw臋.

Powy偶sze zasady mog膮 ulec zmianie w 艣wi臋ta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Zmiany dokona膰 mo偶na poprzez Konto Klienta lub kontakt telefoniczny/drog膮 elektroniczn膮 z serwisem MOJCATERING.com.

5. Zmian臋 lub anulowanie uwa偶a si臋 za dokonane z chwil膮 otrzymania przez Klienta od serwisu MOJCATERING.com wiadomo艣ci zawieraj膮cej jej potwierdzenie.

6. Zam贸wienie ulega wyd艂u偶eniu o tak膮 ilo艣膰 dni, dla kt贸rych Klient skorzysta艂 z uprawnienia do anulowania Zam贸wienia. Klientowi nie przys艂uguje prawo domagania si臋 zwrotu nale偶no艣ci za Zam贸wienie z tytu艂u jego cz臋艣ciowego anulowania.

7. W przypadku zmian dotycz膮cych wyboru menu, zmiany dokona膰 mo偶na wy艂膮cznie poprzez Konto Klienta. Klient uprawniony jest do modyfikacji zam贸wienia nie p贸藕niej ni偶 do godz.16:00 na 2 dni robocze przed planowan膮 dat膮 realizacji zam贸wienia. W innym przypadku dostarczone zostan膮 mu posi艂ki z wybranej domy艣lnie diety. Powy偶sze zasady mog膮 ulec zmianie w 艣wi臋ta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

8. W przypadku zmian skutkuj膮cych niedop艂at膮 Klient zobowi膮zany jest do uiszczenia brakuj膮cej kwoty zgodnie z aktualnie obowi膮zuj膮cym cennikiem do godz. 16:00 dnia poprzedzaj膮cego wysy艂k臋. Powy偶sze zasady mog膮 ulec zmianie w 艣wi臋ta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

9. W przypadku zmiany Zam贸wienia na pakiet o ni偶szej warto艣ci cenowej, do konta Klienta zostanie przypisana ilo艣膰 punkt贸w odpowiadaj膮ca r贸偶nicy wynikaj膮cej z aktualnie obowi膮zuj膮cego cennika. Punkty te nie podlegaj膮 wymianie na ekwiwalent pieni臋偶ny.

10.W przypadku rezygnacji z zam贸wienia klienta obowi膮zuje rozliczenie wykorzystanej cz臋艣ciowo diety w cenach regularnych wg cennika, a zwrotnale偶no艣ci realizowany jest na wskazany w formularzu聽鈥瀝ezygnacja z zam贸wienia鈥聽przez Klienta rachunek bankowy w ci膮gu 14 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia rezygnacji przez serwis MOJCATERING.com. W nadzwyczajnych przypadkach takich jak si艂a wy偶sza, okres ten mo偶e ulec wyd艂u偶eniu. Przez si艂臋 wy偶sz膮 rozumie si臋 zdarzenie b膮d藕 po艂膮czenie zdarze艅 lub okoliczno艣ci niezale偶nych od Stron, kt贸re zasadniczo utrudniaj膮 lub uniemo偶liwiaj膮 wykonywanie zobowi膮za艅 danej Strony wynikaj膮cych z Umowy, a kt贸rych dana Strona nie mog艂a przewidzie膰 ani im zapobiec lub przezwyci臋偶y膰 poprzez dzia艂anie z dochowaniem nale偶ytej staranno艣ci.

11. W przypadku rezygnacji z zam贸wienia przed rozpocz臋ciem jego realizacji przez M脫J CATERING, zwrot wp艂aty zostanie pomniejszony o prowizj臋 operatora p艂atno艣ci i/lub prowizj臋 po艣rednika, poprzez kt贸rego zosta艂a dokonana wp艂ata. Us艂ugodawcy przys艂uguje prawo do pobrania op艂at w wysoko艣ci:
– 10% warto艣ci ka偶dego Zestawu w celu pokrycia koszt贸w manipulacyjnych w przypadku Zam贸wie艅 z艂o偶onych przez Formularz Zam贸wienia oraz za po艣rednictwem BOK ;
– 20% warto艣ci ka偶dego Zestawu w celu pokrycia koszt贸w manipulacyjnych w przypadku Zam贸wie艅 z艂o偶onych za po艣rednictwem serwis贸w po艣rednicz膮cych w sprzeda偶y (dietly, cateromarket).

12. Wymiana da艅 lub wymiana posi艂k贸w jest odp艂atna 500 punkt贸w ze skarbonki. W przypadku braku 艣rodk贸w w skarbonce, nale偶y do艂adowa膰 skarbonk臋 odpowiedni膮 kwot膮.

 

VIII. Dostawa
 1. Dostawa Zam贸wienia odbywa si臋 zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie MOJCATERING.com
 2. Zam贸wienia na niedziel臋 dostarczane s膮 wed艂ug harmonogramu dostaw zam贸wie艅 na sobot臋.
 3. MOJCATERING.com zastrzega prawo do odmowy dostarczenia danej diety do adresu wskazanego przez Klienta ze wzgl臋d贸w technicznych le偶膮cych po stronie MOJCATERING.com 鈥 klient jest informowany o tym fakcie.
 4. W razie uniemo偶liwienia realizacji dostawy Zam贸wienia pod wybranym adresem w godzinach dostaw okre艣lonych w regulaminie lub nieodebrania przez Klienta Zam贸wienia i niezg艂oszenia tego faktu do godziny 19:00 na 3 dni przed danym dniem, przedmiot Zam贸wienia uwa偶a si臋 za skutecznie dor臋czony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania si臋 zwrotu nale偶no艣ci za Zam贸wienie w cz臋艣ci przypadaj膮cej na dany dzie艅 lub zg艂aszania jakichkolwiek innych roszcze艅 z tytu艂u nieotrzymania Zam贸wienia.
 5. Do us艂ugi nale偶y doliczy膰 koszt dostawy (4 z艂ote za dzie艅).
IX. Regulamin korzystania z programu lojalno艣ciowego
 1. Program polece艅 daje naszym u偶ytkownikom mo偶liwo艣膰 otrzymania dodatkowych bonus贸w za rekomendowanie M贸j Catering swoim znajomym.
 2. Polecaj M贸j Catering swoim znajomym i odbieraj za to bonus. Je偶eli Twoi znajomi z艂o偶膮 zam贸wienie przy u偶yciu Twojego kodu polecaj膮cego, dostan膮 bonus w postaci obni偶enia warto艣ci zam贸wienia o 5%. Mo偶esz zaprosi膰 do 10 znajomych, kt贸rzy otrzymaj膮 bonus z Twojego kodu.
 3. Uwaga! Mo偶esz udost臋pnia膰 sw贸j link polecaj膮cy tylko jako osoba fizyczna, u偶ywaj膮c swoich personali贸w, jako 偶e jest to rekomendacja osobista. Nie wolno Ci tworzy膰 aplikacji mobilnych, dodatk贸w, grup na portalach spo艂eczno艣ciowych w imieniu M贸j Catering ani u偶ywa膰 logo M贸j Catering, itd. Nie wolno tworzy膰 stron internetowych z kodami rabatowymi i umieszcza膰 tam swojego kodu.
 4. Handel kodami b膮d藕 rabatami jest zabroniony.
 5. Punkty lojalno艣ciowe nie podlegaj膮 wymianie na pieni膮dze i nie s膮 pieni膮dzem elektronicznym.
 6. Punkty lojalno艣ciowe nie mog膮 zosta膰 przeniesione przez Uczestnika na inne Konto. Uczestnik nie mo偶e przekaza膰 swoich Punkt贸w lojalno艣ciowych innemu Uczestnikowi.
 7. W sytuacji z艂amania regulaminu M贸j Catering mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 uczestnictwa w Programie Lojalno艣ciowym u偶ytkownikowi z wa偶nych powod贸w bez terminu wypowiedzenia. Za wa偶ne powody, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzedzaj膮cym, uznaje si臋 naruszenie przez u偶ytkownika postanowie艅 Regulaminu Programu Lojalno艣ciowego, Regulaminu lub obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa w zwi膮zku z Programem Lojalno艣ciowym.
 8. M贸j Catering mo偶e wykluczy膰 u偶ytkownika z udzia艂u w Programie Lojalno艣ciowym ze skutkiem natychmiastowym, po przeprowadzeniu post臋powania wyja艣niaj膮cego, je艣li dzia艂ania u偶ytkownika budz膮 uzasadnione przypuszczenie, 偶e mog膮 prowadzi膰 do pr贸b obej艣cia Regulaminu Programu Lojalno艣ciowego lub Regulaminu.
 9. Zako艅czenie uczestnictwa w Programie Lojalno艣ciowym, wskutek wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie Lojalno艣ciowym lub wykluczenia u偶ytkownika z Programu Lojalno艣ciowego, prowadzi do utraty zebranych przez u偶ytkownika Punkt贸w lojalno艣ciowych oraz utraty prawa wymiany zebranych przez u偶ytkownika Punkt贸w lojalno艣ciowych. Punkty lojalno艣ciowe u偶ytkownika podlegaj膮 skasowaniu bez mo偶liwo艣ci przywr贸cenia w dniu skutecznego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie Lojalno艣ciowym.
Top

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque laudantium. Sed ut