Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci M贸j Catering

Pragniemy zapewni膰, 偶e traktujemy Twoje dane ze staranno艣ci膮 i z uwzgl臋dnieniem zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z przepis贸w o ochronie danych osobowych. Z niniejszej Polityki Prywatno艣ci dowiesz si臋, w jaki spos贸b wykorzystujemy informacje o Tobie, b臋d膮ce danymi osobowymi w rozumieniu przepis贸w Og贸lnego Rozporz膮dzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (RODO). Znajdziesz tu tak偶e informacje o uprawnieniach, kt贸re przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez聽M贸j Catering. Polityka dotyczy wszystkich Klient贸w聽M贸j Catering,
a tak偶e wszystkich odwiedzaj膮cych nasz膮 stron臋 internetow膮 www.mojcatering.com. Nasza strona internetowa mo偶e zawiera膰 linki do stron internetowych innych聽przedsi臋biorc贸w. Ka偶dy z tych przedsi臋biorc贸w mo偶e mie膰 w艂asn膮 polityk臋 prywatno艣ci, z kt贸r膮 nale偶y si臋 zapozna膰. Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za praktyki dotycz膮ce prywatno艣ci ani za produkty i us艂ugi stron trzecich.Prosimy o zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 niniejszej Polityki Prywatno艣ci oraz z Regulaminem Serwisu MOJCATERING.COM, okre艣laj膮cym warunki korzystania z naszych us艂ug.

Twoje dane osobowe i spos贸b ich wykorzystywania

W Polityce Prywatno艣ci znajdziesz informacje o celach, podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez聽M贸j Catering.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezb臋dne do zawarcia umowy z聽M贸j Catering, jak r贸wnie偶 mo偶e wynika膰 z przepis贸w prawa. Brak podania niezb臋dnych danych uniemo偶liwi zawarcie umowy (przyj臋cie od Ciebie zam贸wienia).

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Natural Brands Sp. z o.o. z siedzib膮 w Markach, al. J贸zefa Pi艂sudskiego 5c, 05-270 Marki, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego d.s. gospodarki, REGON: 368267956, NIP: 5252722764, zwanym dalej M贸j Catering.

2. 艢wiadczenie us艂ug M贸j Catering

艢wiadczenie us艂ug聽M贸j Catering聽obejmuje nast臋puj膮ce dzia艂ania po stronie聽M贸j Catering: czynno艣ci administracyjne zwi膮zane z przyj臋ciem i realizacj膮 zam贸wienia, za po艣rednictwem 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie op艂at, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelno艣ci, kontrol臋 jako艣ci us艂ug, oferowanie Ci produkt贸w i us艂ug (marketing bezpo艣redni).

3. Jakie dane przetwarzamy w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug M贸j Catering?

Dane osobowe (imi臋, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe) oraz dane zebrane w zwi膮zku z odwiedzaniem przez Ciebie naszej strony internetowej聽www.mojcatering.com (w tym dane zbierane automatycznie w plikach cookies).

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Jak d艂ugo je przechowujemy?

Twoje dane przetwarzamy wy艂膮cznie w zwi膮zku z us艂ugami, kt贸re realizujemy i tylko wtedy, kiedy mamy do tego podstaw臋. Dane te przechowujemy nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych je zgromadzono, chyba 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy wymagaj膮 od nas ich d艂u偶szego przechowywania. Okresy przechowywania mog膮 r贸偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od celu przetwarzania. Po up艂ywie okres贸w przechowywania Twoje dane osobowe zostan膮 usuni臋te lub zanonimizowane.

5. Jaki to cel, podstawa i jak d艂ugo?

1) wykonanie umowy (dostawy zestaw贸w dietetycznych聽M贸j Catering), na podstawie z艂o偶onego zam贸wienia na zestawy dietetyczne聽M贸j Catering聽鈥 przez okres realizacji zam贸wienia.

2) zarekomendowanie odpowiedniej diety przez dietetyka聽M贸j Catering聽(dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyra偶onej zgody 鈥 do czasu cofni臋cia zgody.

3) marketing w艂asnych produkt贸w lub us艂ug聽M贸j Catering, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych 鈥 do czasu wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyra偶onej zgody 鈥 do czasu cofni臋cia tej zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez聽M贸j Catering marketingu bezpo艣redniego swoich us艂ug. W tym celu przetwarzane b臋d膮 dane w zakresie: imi臋, nazwisko, dane kontaktowe. Niniejsza zgoda udzielona jest bezterminowo, do odwo艂ania.

4) zbieranie opinii o jako艣ci produkt贸w i us艂ug聽M贸j Catering, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych 鈥 przez okres realizacji zam贸wienia, do czasu wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Uzasadnionym interesem jest zbieranie opinii przez聽M贸j Catering聽w celu doskonalenia jako艣ci produkt贸w i us艂ug. W tym celu przetwarzane b臋d膮台 dane w zakresie: imi臋, nazwisko, dane kontaktowe.

5) rachunkowy, na podstawie przepis贸w o rachunkowo艣ci 鈥 przez 5 lat od pocz膮tku roku nast臋puj膮cego po roku obrotowym, w kt贸rym p艂atno艣膰 zwi膮zana ze zrealizowan膮 umow膮 zosta艂a ostatecznie sp艂acona, rozliczona lub przedawniona.

6) ewentualna windykacja i dochodzenie roszcze艅 oraz obrona praw聽M贸j Catering聽w post臋powaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu聽M贸j Catering, do czasu up艂ywu okres贸w przedawnienia roszcze艅, zgodnie z obwi膮zuj膮cymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest mo偶liwo艣膰 dochodzenia roszcze艅 przez聽M贸j Catering.

6. Czy udost臋pniamy komukolwiek Twoje dane?

Udost臋pniamy dane Klient贸w聽M贸j Catering聽tylko wtedy, gdy jest to niezb臋dne w zwi膮zku z realizacj膮 us艂ug聽M贸j Catering聽Dzia艂ania takie s膮 zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami o ochronie danych osobowych. Mo偶emy udost臋pnia膰 dane podmiotom przetwarzaj膮cym je na zlecenie聽M贸j Catering聽jako administratora, m.in. kurierom realizuj膮cym dostawy zestaw贸w dietetycznych, podmiotom z kt贸rymi聽M贸j Catering聽wsp贸艂pracuje w zakresie przygotowywania zestaw贸w dietetycznych, dostawcom us艂ug IT (MasterLife Solutions Sp. z o.o.) maj膮cym siedzib臋台 w Polsce, dostawcom us艂ug archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzaj膮cym dane w celu windykacji nale偶no艣ci, kancelariom prawnym 艣wiadcz膮cym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym 鈥 przy czym takie podmioty przetwarzaj膮台 dane na podstawie umowy z administratorem i wy艂膮cznie zgodnie z poleceniami administratora.

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

7. Masz kontrol臋 nad swoimi danymi i masz nast臋puj膮ce prawa

Prawo do wyra偶enia oraz cofni臋cia zg贸d na:

  • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu w celu otrzymywania聽komunikacji marketingowej drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail, numer sms, w drodze po艂膮czenia telefonicznego lub za po艣rednictwem automatycznych urz膮dze艅聽wywo艂uj膮cych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu:

  • w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpo艣redniego produkt贸w lub us艂ug聽M贸j Catering.
  • dotycz膮cego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interes贸w聽M贸j Catering, z przyczyn zwi膮zanych z Twoj膮 szczeg贸ln膮 sytuacj膮

prawo dost臋pu do Twoich danych,聽w tym uzyskania kopii danych podlegaj膮cych przetwarzaniu, tak偶e w formie elektronicznej; do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorc贸w, kt贸rym dane osobowe zosta艂y lub zostan膮 ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, 藕r贸dle ich pozyskania przez聽M贸j Catering;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych,聽je艣li Twoje dane znajduj膮ce si臋 w naszym posiadaniu s膮 nieprawid艂owe lub niekompletne;

prawo do usuni臋cia Twoich danych,聽je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a聽M贸j Catering聽nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowi膮zku prawnego;

prawo do przenoszenia danych聽udost臋pnionych nam przez Ciebie, w formacie do odczytu maszynowego, np. gdyby艣 chcia艂 udost臋pni膰 je innemu dostawcy us艂ug; uprawnienie to dotyczy wy艂膮cznie danych osobowych, kt贸re聽M贸j Catering聽przetwarza na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej umowy (realizowanego zam贸wienia).

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych聽w nast臋puj膮cych przypadkach (przy sk艂adaniu wniosku nale偶y wskaza膰 jeden z poni偶szych przypadk贸w):

  • je艣li masz zastrze偶enia co do prawid艂owo艣ci Twoich danych;
  • je艣li uwa偶asz, 偶e nie powinni艣my przetwarza膰 Twoich danych, ale jednocze艣nie nie chcesz, aby艣my je usun臋li;
  • je艣li takie dane osobowe nie s膮 ju偶 nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w zwi膮zku z dochodzeniem roszcze艅;
  • je艣li wyrazi艂e艣 sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowi膮zkiem jest sprawdzenie, czy powinni艣my je dalej przetwarza膰.

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoni膮c na nasz膮 infolini臋.

M贸j Catering聽udzieli Ci informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z Twoim 偶膮daniem najp贸藕niej w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji.

W celu realizacji Twojego 偶膮dania jeste艣my uprawnieni do weryfikacji Twojej to偶samo艣ci, aby Twoje dane nie trafi艂y do nieuprawnionej osoby. Mo偶emy r贸wnie偶 nagrywa膰 Twoje po艂膮czenia telefoniczne z naszym biurem obs艂ugi.

Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter,聽M贸j Catering聽mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

8. Przydatne informacje kontaktowe. Aktualizacje naszej Polityki聽

Je艣li uznasz, 偶e Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane niezgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, masz prawo wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzorczego 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Niniejsza Polityka wchodzi w 偶ycie z dniem 1 wrze艣nia 2020 r.

W zwi膮zku z potrzebami, jakie mog膮 wynikn膮膰 z rozwoju oferowanych przez nas us艂ug albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jeste艣my do zmiany Polityki. Nowa wersja Polityki publikowana b臋dzie na naszej stronie internetowej聽www.mojcatering.com.

Top

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque laudantium. Sed ut